ขั้นตอนการลงทะเบียน

 • ใช้รหัสนักศึกษาของท่าน เช่น นักศึกษารหัส 1650100011 และหมายเลขบัตรประชาชนจำนวน 8 หลักสุดท้ายของท่านในการลงทะเบียน เช่น 3100612345678 = 12345678
 • เมื่อท่านกด Register แล้ว ระบบจะแจ้ง Username ของท่านเป็นชื่อของท่าน .(จุด) นามสกุล 4 ตัวอักษร เช่น payon.krai
 • หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถใช้งานอีเมลได้ที่ Gmail และ Google Workspace โดยกรอก Username ของท่าน แล้วตามด้วย @bumail.net จากนั้นให้กรอก Password ของท่าน

ข้อตกลงการใช้งาน Google Apps และ Microsoft Office 365 ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

1. สิทธิ์ในการใช้งาน

สามารถเริ่มต้นใช้งานได้นับตั้งแต่วันที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และจะสิ้นสุดการใช้งานตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา บัญชีการใช้งานจะสิ้นสุดลงหลังจากที่ผ่านพิธีประสาทปริญญาบัตรไปแล้ว 3 เดือน
 • นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ลาออก/ถูกจำหน่ายออก บัญชีการใช้งานจะสิ้นสุดลงและถูกลบจากระบบในวันที่สำนักทะเบียนฯ บันทึกสถานะการพ้นสภาพไปแล้ว 1 ภาคการศึกษา
โดยนักศึกษาต้องดำเนินการย้ายข้อมูลสำคัญ เช่น อีเมล ข้อมูลใน Google Drive, Microsoft One Drive ก่อนที่ศูนย์คอมพิวเตอร์จะดำเนินการลบบัญชีการใช้งานออกจากระบบดังที่กล่าวมาข้างต้น หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ทางศูนย์คอมพิวเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลใดๆ ในบัญชีการใช้งานทั้งสิ้น

2. เนื้อที่เก็บข้อมูล

กำหนดเนื้อที่การใช้งานในแต่ละ Platform ดังนี้

 • Google Workspace for Education จำนวน 25 GB
 • Microsoft Office 365 จำนวน 200 GB

3. ข้อกำหนดและคำแนะนำการใช้งาน (โปรดอ่าน สำคัญมาก)

 • บัญชีการใช้งาน Google Apps และ Microsoft Office365 ของมหาวิทยาลัยมีไว้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น
 • บัญชีการใช้งานที่ได้รับจะใช้ในการผูกบัญชีเพื่อใช้ในการศึกษาในระยะเวลาที่มีสถานะเป็นนักศึกษาเท่านั้น
 • ห้ามใช้บัญชีที่ได้รับผูกกับการทำธุรกรรมทางการเงิน หรือธุรกรรมส่วนตัวอื่นๆ หรือเพื่อธุรกิจ การค้า หรือกิจกรรมอื่นๆ ในเชิงพาณิชย์ เช่น Youtube Channel หรืออื่นๆ ที่เป็นการทำธุรกรรมส่วนตัว
 • ไม่นำทรัพยากรไปใช้เพื่อประโยชน์ในเชิงการค้า เช่น นำ Google Drive ไปเก็บไฟล์วิดีโอ เอกสาร รูปภาพที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ ข้อมูลที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ขัดต่อจริยธรรม หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
 • ไม่นำบัญชีการใช้งานของมหาวิทยาลัยไปใช้ในทางไม่สุจริต และนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัย
 • เมื่อสิ้นสุดการเป็นนักศึกษาแล้ว นักศึกษาต้องทำการย้ายข้อมูลทั้งหมดในบัญชีการใช้งานด้วยตนเอง เนื่องจากบัญชีการใช้งานจะถูกลบจากระบบ
 • นักศึกษาควรศึกษาคู่มือการย้ายข้อมูลที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ http://faq.bu.ac.th ก่อนสำเร็จการศึกษา ลาออก หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 • มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งาน หากตรวจพบว่ามีการละเมิดข้อปฎิบัติดังที่กล่าวมาข้างต้น

4. วิธีการเข้าใช้งาน

เมื่อนักศึกษาสมัครใช้งานบัญชีของมหาวิทยาลัยแล้ว จะได้รับชื่อบัญชีการใช้งาน 2 รูปแบบ คือ

 • บัญชีการใช้งานสำหรับ Google Apps มีรูปแบบเป็น
  ชื่อภาษาอังกฤษ.นามสกุลภาษาอังกฤษ 4 ตัวแรก@bumail.net เช่น payon.krai@bumail.net
  โดยบัญชีการใช้งานนี้จะใช้สำหรับใช้งาน Gmail, Google Classroom, Google Drive และบริการอื่นๆ ของ Google Apps
  (แนะนำให้ใช้ Browser ของ Google คือ Google Chrome ในการใช้งาน จะได้รับประสิทธิภาพเต็มที่)
 • บัญชีการใช้งานสำหรับ Microsoft Office 365 มีรูปแบบเป็น
  ชื่อภาษาอังกฤษ.นามสกุลภาษาอังกฤษ 4 ตัวแรก@bu.ac.th เช่นชื่อ นามสกุล นักศึกษาเป็น Payon Krainuyachan ก็จะใช้เป็น payon.krai@bu.ac.th
  โดยบัญชีการใช้งาน นี้จะใช้สำหรับใช้งาน Microsoft Team, Onedrive, Office 365 online และบริการอื่นๆ ของ Microsoft Office 365
  (แนะนำให้ใช้เว็บเบราวเซอร์ของ Microsoft เช่น Microsoft Edge หรือ Internet Explorer ในการใช้งาน จะได้รับประสิทธิภาพเต็มที่)

loading